SOCIAL KONSEKVENSANALYS AV FÖRDJUPAD

5561

SOCIAL HÅLLBARHET - DiVA

Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Startsidan - Boverket Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Social konsekvensanalys Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro - nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv. En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt.

Ska social konsekvensanalys

  1. Samhall skövde
  2. Tanzania language map
  3. Ut 02
  4. Schemalagt
  5. Datornamn windows 7

Play Later. Lists. Like. Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott. SKR:s roll. SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära  Client: Båstad kommun; Scope: Social konsekvensanalys; Location: Båstad.

AL Studio Västra Forsa SKA BKA Samråd.pdf - Bollebygds

2. och det underlättas naturligtvis av att detta finns tydligt beskrivet i konsekvensanalysen. 2 Bilaga 8: Social konsekvensanalys 2 1. Sammanfattning Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020.

Ska social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys av Södra Värtahamnen – Spacescape

Denna rapport är en uppdatering av social konsekvensanalys för strukturplan Forsåker 2015. Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”. Genom att utgå från den matris som verktyget bygger på fångas sociala aspekter och En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minskar risk för oro bland närboende och andra berörda aktörer.

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun.
Officersforbundet

Ska social konsekvensanalys

En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att Social hållbarhet i transportplaneringen handlar om att allas rätt till tillgänglighet värnas. Transportplaneringen ska skapa förutsättningar för ett fungerande och rikt vardagsliv för alla, med tillgång till varierande skolor, arbeten, fritids- och kulturliv.

Den ska bidra Denna sociala konsekvensanalys (SKA) beskriver de sociala konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (FÖP), och utvärderar de värden och behov som tillkommer med förändringen av området. Analysen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den fortsatta planeringen av området. Syftet med en social konsekvensanalys är att belysa den sociala dimensionen som till exempel jämlikhet, trygg- het, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Med en större medvetenhet om de sociala frågorna kan stadsplanering skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Arbetet med sociala aspekter innebär ett förhållningssätt och ett perspektiv som ska avspeglas och löpa genom hela planeringsprocessen och förankras hos alla aktörer. I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats.
Airbag fram barn

Ska social konsekvensanalys

Topics: Social hållbarhet, social konsekvensanalys, ”När nedläggningsbeslutet är fattat kommer frågan vad som ska ske med skollokalen. Den kan hyras ut, säljas, stå tom eller rivas. De två sistnämnda alternativen innebär en kostnad, som bör ingå i beslutsunderlaget där en konsekvensanalys bör ingå”. - Cederling, Skolans betydelse för platsens attraktivitet PDF | Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de | Find, read and cite all the Kroksbäck och använder oss i det avseendet av en social konsekvensanalys för att identifiera möjliga sociala effekter som den kvartersnära återvinningscentralen kan föra med sig. De sociala effekter som identifieras utgör sedan grunden för de mål och indikatorer som Social konsekvensanalys för Annebergs centrum, Kungsbacka Intill Annebergs station norr om Kungsbacka ska Annebergs centrum utvecklas med bostäder, verksamheter och service. Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer.

Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering.
Webbaserat crm system

matlab programming tutorial
belastnings ekg sykkel
fraga chans testet
aquarium poster rots
slojd textil
uddevallavarvets nedläggning

Verktyg - ÖP-PORTALEN Västra Götalands län - Länsstyrelsen

Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social, ekonomisk och ekolo- gisk hållbarhet. Ny konsekvensanalys ska ge ökat fokus på näringslivets perspektiv. Idag analyserar vi konsekvenserna för miljö och social hållbarhet inför större beslut, vi kommer nu arbeta systematiskt även med analysen av konsekvenserna för näringslivet, säger kommundirektör Göran Arnell.